Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

Notis - Mukim Ulu Tinggi


                   

WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


(Seksyen 97 dan 98)

NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

      Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.
       
      Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.

      Kamu adalah dengan ini dikehendaki dalam  tempoh tiga bulan dari tarikh notis ini di sampaikan, supaya membayar *di Pejabat Tanah Daerah ini/di PEJABAT TANAH/DAERAH KUALA SELANGOR segala jumlah wang yang sekarang genap masa sebagaimana yang dimasukkan dalam ruangan ketiga hingga enam dalam Jadual itu dan yang dijumlahkan dalam ruangan akhirnya.

      Dan ambil perhatian bahawa, jika *jumlah/mana-mana daripada jumlah yang dinyatakan diruangan akhir itu, tidak dibayar dengan sepenuhnya dalam tempon tiga bulan tersebut, maka saya yang bertandatangan di bawah ini, menurut kuasa kuasa-kuasa yang diberi oleh syeksyen 100 kanun Tanah Negara, akan mengistiharkan dengan jalan perintah *tanah/tanah-tanah berkenaan dilucutkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.

JADUAL TANAH DAN TUNGGAKAN

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NO WARTA

TARIKH DI
WARTA KAN

NO. FAIL

PERIHAL & NO. HAK MILIK

NO. *LOT P/T

SEWA TAHUN INI

TUNGGA KAN DAN TAHUN-TAHUN YANG LEPAS

FEE-FEE, DLL., YANG DIKENA KAN SEBAGAI SEWA

TUNGGA KAN FEE/FEE- FEE

JUMLAH KENA DI BAYAR

         

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BERKAT MUJUR SDN BHD

NO. 64, LEBUH TAPAH OFF JLN GOH HOCK HUAT, 41400 KLANG, SEL

2468

5hbOGOS
2010

PTKS 2A/42/111 (3)


GM
0033763


LOT
0000005


57,583.00


57,583.00

DEWAN
LEWAT
12,374.70

Notis 6A
20.00

0.00

127,560.70

BERKAT MUJUR SDN BHD

NO. 64, LEBUH TAPAH OFF JLN GOH HOCK HUAT, 41400 KLANG, SEL

2467

5hbOGOS
2010

PTKS 2A/42/112


GM
0033759

LOT 0000001

12,073.00

12,073.00

DENDA LEWAT 2,594.60

Notis 6A
20.00

0.00

26,760.60

 
                       

Kemaskini pada 2014-01-20 14:30:44 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2020 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008