Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

Notis- Mukim Pasangan


                    

WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


 

(Seksyen 97 dan 98)

NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

 

Kepada ABU BAKAR BIN ABD RANI yang beralamat di Lot 678, Jalan Sasaran, Sungai Buloh, 45800 Jeram, Selangor.

Kepada ASMAH BT YUSOF, BRAHIM BIN BILAL WAHID, FATIMAH BT YUSOF, HAMIDAH BT YUSOF, IBRAHIM BIN YUSOF, ISMAIL BIN YUSOF, KALSUM BT YUSOF, KAMSAH BT AHMAD, LAMAH BT PIHI, MAIMON BT YUSOF, NGAH BT HAJI ABDUL HAMID

Kepada RODZA BINTI ABD RANI yang beralamat di No. 25 Kampung Parit Panjang, 09120 Baling, Kedah.

Tuan punya tanah/tanah-tanah yang diperihalkan dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.

Bahawasanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan mulai dari 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.

Kamu adalah dengan ini dikehendaki, dalam tempoh tiga bulan dari tarikh notis ini disampaikan, supaya membayar *di Pejabat Tanah Daerah ini/ di PEJABAT TANAH/DAERAH KUALA SELANGOR segala jumlah wang yang sekarang genap masa sebagaimana yang dimasukkan dalam ruangan ketiga hingga enam dalam Jadual itu dan yang dijumlahkan dalam ruangan akhirnya.

Dan ambil perhatian bahawa, jika *jumlah/mana-mana daripada jumlah yang dinyatakan diruangan akhir itu tidak dibayar sepenuhnya dalam tempoh tiga bulan tersebut, maka saya yang bertandatangan dibawah ini, menurut kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 100 Kanun Tanah Negara, akan mengisytiharkan dengan jalan perintah *tanah/tanah-tanah berkenaan dilucuthak kepada Pihak Berkuasa Negeri.

 

JADUAL TANAH DAN TUNGGAKAN

NO WARTA

TARIKH DI    WARTAKAN    

NO. FAIL

PERIHAL & NO. HAKMILIK

(1)

NO. *LOT P/T

 (2)

SEWA TAHUN INI

(3)

TUNGGAKAN DAN TAHUN-TAHUN YANG LEPAS

(4)

FEE-FEE, DLL., YANG DIKENAKAN SEBAGAI SEWA

(5)

TUNGGAKAN FEE/FEE- FEE

(6)

JUMLAH KENA DIBAYAR

(7)

2041

20 Julai 2011

PTKS

2A/42/ 31

(7)GM
0001628

MUKIM

PASANGAN

LOT
0001323

216.50

2,634.00

DENDA LEWAT 12,954.60


Notis 6A
20.00

0.00

15,825.10

 
                     

Kemaskini pada 2014-01-20 14:48:37 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2020 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008